Onze algemene voorwaarden

1.Toepassing
1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens tegenstrijdige,
schriftelijke bepalingen.
1.2 De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2.Bestelling
2.1 Een bestelling is pas effectief na ontvangst van een voorschot van 30% op de offerteprijs.

3.Leveringstermijn
3.1 De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper-opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering of de uitvoering het werk onder welke vorm dan ook.

4.Wanprestatie van de koper-opdrachtgever
4.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper-opdrachtgever of door diens fout gemaakte in de opdracht, zijn wij gerechtigd schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de Wet.
4.2 Er wordt nochtans overeengekomen dat wij, zonder verplicht te zijn het bewijs ervan te leveren, een forfaitaire schadevergoeding van 30% in rekening mogen brengen ongeacht ons recht hogere schade aan te tonen.
4.3 De kosten van vergeefse ritten en verplaatsingen worden volgens onze tarieven opgelegd en goedgekeurd door Ministerie van Economische Zaken, berekend met een minimum van 34,71 Euro (excl. Btw)

5. Eigendomsoverdracht
5.1 Alle geleverde goederen , zelfs zo zij worden geïncorporeerd, blijven exclusieve eigendom van HATECH BV, tot de volledige betaling van de factuur.

6. Overmacht en belemmeringen
6.1 Indien de fabriek, van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook in gebreke blijft te leveren of niet tijdig genoeg levert, zijn wij jegens de koper-opdrachtgever niet aansprakelijk.
6.2 In geval van heirkracht in het algemeen, zoals o.a. staking, onlusten, mobilisatie, overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en watervervoer, verhindering van het vervoer, vertraging in aanvoer, vorst, brand e-a. geeft ons het recht de uitvoering van het contract of de bestelling te schorsen of zelfs deze geheel of ten dele te vernietigen zonder verplichting tot schadevergoeding.
6.3 Wij behouden ons eveneens het recht voor zonodig de verkoop of de aannemingsovereenkomst te ontbinden in geval van wijziging in de toestand van de koperkoper-opdrachtgever, overlijden, ontzetting, collocatie of andere bekwaamheidsbeperking, kennelijk vermogen, aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faillissement, publicatie van protest, ontbinding of wijziging van een vennootschap enz.
6.4 Hatech BV heeft recht op schadevergoeding in de gevallen voorzien van de Wet.

7. Opschorting van de levering
7.1 Hatech BV blijft ten allen tijden gerechtigd alvorens af te leveren, het werk af te leveren of met levering/werk voort te gaan, bank of hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de betalingsverrichtingen van de koper te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke worden overeengekomen. Zolang de koper aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, zijn wij niet tot leveringen of prestaties verplicht.

8.Waarborg
8.1 Als waarborg geldt de termijn van onze leverancier van de gebruikte materialen.
8.2 Werkloon en verplaatsingsonkosten vallen nooit onder de waarborg.
8.3 De waarborg telt enkel voor de door ons geplaatste materialen.
8.4 Materialen welke niet door ons geplaatst zijn, vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

9.Betaling
9.1 Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 7 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.
9.2 Elke factuur is te betalen op haar vervaldatum contant en zonder korting. Bij niet betaling binnen die betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 50,00. Daarenboven zullen, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlintresten verschuldigd zijn ten belopen van 12% op jaarbasis.

10.Garantie
10.1 Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op garantie zolang de factuur niet integraal vereffend is.

11. Registratie BTW
11.1 Het BTW-registratienummer van onze klanten, dat vermeld staat op onze handelsdocumenten, zal in aanmerking genomen worden voor onze jaarlijkse B.T.W.-aangifte. Indien wij 10 dagen na verzending van onze facturen geen tegenbericht ontvangen, zullen wij het vermelde nummer als juist beschouwen en als dusdanig in onze aangifte vermelden.

12. Klachten
12.1 Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en werken geacht te worden aanvaard door medecontractant. Alle protesten voor zichtbare gebreken dienen te geschieden onmiddellijk bij levering van de goederen of werken. Tegen verborgen gebreken dient schriftelijk per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd binnen 8 dagen na levering.
12.2 Iedere verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schadevergoeding met professioneel karakter, te wijten aan een vergissing in de levering, een gebrek of een gemis aan overeenstemming van de geleverde koopwaren of werken wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen zijn wij immers slechts gehouden, naar eigen keuze, ofwel de geleverde koopwaren of werken terug te nemen tegen de verkoopprijs, ofwel eenvoudigweg de gezegde koopwaren of werken te vervangen.
12.3 De geleverde koopwaren worden door de koper aangewend en gebruikt op eigen gevaar en risico zonder enig mogelijk verhaal tegen de verkoper, uit welken hoofde ook.
12.4 Klachten geven de koper en/of opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de koop en/of aanneming te vorderen of betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.

13.Betwisting
13.1 In geval van betwisting , zijn slechts de rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek aan de Vrederechter toekomst, zal de Vrederechter van het 11e kanton te Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.

Hatech

Verwarmingsinstallateur

Copyright © 2024 – webdesign: De Adminfabriek